Stanovy

Slovenskej filmovej a televíznej akadémie

Úplné znenie

schválené Valným zhromaždením

20. 9. 2017

Preambula

Slovenská filmová a televízna akadémia je dobrovoľná, záujmová organizácia, ktorá vznikla z dobrej vôle spojiť úsilie pri podpore slovenského audiovizuálneho prostredia a v snahe integrovať aktivity smerujúce k riešeniu problémov tejto oblasti.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

(1)    Občianske združenie Slovenská filmová a televízna akadémia (ďalej len „SFTA“) vzniklo 2. septembra 1997.
(2)    Združenie je právnická osoba.
(3)    SFTA združuje fyzické osoby stotožňujúce sa s cieľmi, predmetom činnosti a stanovami SFTA a spĺňajúce podmienky členstva.

Článok 2
Názov a sídlo

(1)    Názov združenia znie „Slovenská filmová a televízna akadémia“, skrátený názov  je „SFTA“.
(2)    Názov združenia v anglickom jazyku znie „Slovak Film and Television Academy“.
(3)    Združenie sídli v Bratislave, Grösslingová 32, 811 09; o umiestení sídla SFTA v Bratislave rozhoduje Prezídium.

Článok 3
Právna forma

(1)    SFTA je právnickou osobou, založenou vo forme združenia podľa  § 2 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
(2)    V právnych vzťahoch vystupuje SFTA svojim vlastným menom a za svoje záväzky zodpovedá celým svojím majetkom. Členovia SFTA neručia za záväzky SFTA.

Článok 4
Založenie a vznik

(1)  SFTA bola založená na ustanovujúcom zhromaždení a vznikla dňom registrácie Ministerstva vnútra SR.
(2)  SFTA je založená na dobu neurčitú.

Článok 5
Zakladajúci členovia

Zakladajúcimi členmi SFTA sú osoby, ktoré splnili podmienky členstva zakotvené v stanovách, zúčastnili sa ustanovujúceho zhromaždenia a vyjadrili na ňom svoj súhlas so stanovami SFTA.

Článok 6
Pôsobnosť a ciele SFTA

(1)    SFTA združuje významné osobnosti slovenskej audiovizuálnej kultúry, ktoré súhlasia s predmetom činnosti, cieľmi a stanovami SFTA.
(2)    Cieľom SFTA je aktívne napomáhať vytváraniu slovenského audiovizuálneho dedičstva, spoluvytvárať systémové prostredie pre slovenskú audiovizuálnu tvorbu a realizovať prezentáciu slovenskej audiovizuálnej kultúry v Slovenskej republike i v zahraničí.
(3)    SFTA podporuje rozvoj duchovných hodnôt v audiovizuálnej oblasti, vyvíja kultúrne aktivity a spolupracuje s partnermi v Slovenskej republike i v zahraničí.

Článok 7
Predmet činnosti SFTA

SFTA vykonáva najmä nasledovné činnosti
a)    je organizátorom a garantom udeľovania národných filmových cien Slnko v sieti,
b)    rozhoduje o návrhoch slovenských filmov na ceny Americkej filmovej akadémie Oscar,
c)    spolupracuje s Európskou filmovou a televíznou akadémiou a navrhuje nominácie na Európsku filmovú cenu,
d)    spolupracuje s európskymi filmovými akadémiami a ďalšími zahraničnými a medzinárodnými organizáciami,
e)    vyvíja úsilie o zvyšovanie prestíže slovenskej umeleckej audiovizuálnej tvorby v Slovenskej republike i zahraničí,
f)    podporuje vzájomnú spoluprácu medzi jednotlivými audiovizuálnymi tvorcami, producentmi, profesijnými a odbornými organizáciami pôsobiacimi v slovenskej audiovizuálnej kultúre,
g)    podieľa sa na vytváraní legislatívneho a organizačného rámca pre slovenskú audiovizuálnu kultúru,
h)    hľadá možnosti na podporu mladých a začínajúcich audiovizuálnych tvorcov,
i)    spolupracuje na zahraničnej prezentácii Slovenskej republiky v oblasti kinematografie
a audiovízie,
j)    organizuje alebo spolupracuje pri organizácii
–    súťažných aj nesúťažných prehliadok audiovizuálnej tvorby,
–    zberu, triedenia a vyhodnocovania komplexných informácií z oblasti kinematografie a audiovízie,
–    zostavovania a publikovania odborných a analytických štúdií,
–    vydávania odbornej literatúry v oblasti audiovizuálnej kultúry,
k)    vystupuje na ochranu slobodnej umeleckej tvorby a na ochranu záujmov tvorcov slovenskej audiovizuálnej kultúry.

Článok 8
Podmienky členstva

(1) Členstvo v SFTA je individuálne a dobrovoľné.
(2) Členstvo v SFTA môže byť riadne alebo čestné.
(3) Členom SFTA môže byť fyzická osoba, ktorá je osobnosťou slovenskej audiovizuálnej kultúry a ktorá sa stotožňuje s cieľmi SFTA, jej predmetom činnosti a stanovami.
(4) Riadnym členom SFTA sa môže stať
a)    držiteľ prestížnej medzinárodnej filmovej alebo televíznej ceny (Prix Europe, European Film Award, Emmy Award) alebo národnej filmovej ceny udeľovanej zahraničnou akadémiou (Oscar, Cézar, David, Český lev a pod.),
b)    držiteľ užšej nominácie na prestížnu medzinárodnú filmovú alebo televíznu cenu alebo držiteľ užšej nominácie na národnú filmovú cenu udeľovanú zahraničnou akadémiou,
c)    tvorca (režisér,  producent) diela oceneného v súťaži významného medzinárodného filmového festivalu (v prípade hraného filmu festivalu kategórie A, v prípade dokumentárneho, krátkeho alebo animovaného filmu festivalov: IDFA Amsterdam, HotDocs Toronto, Bilbao IFF, Annecy IFF, Oberhausen IFF, Ottawa IFF) alebo iný tvorca ocenený v súťaži týchto medzinárodných filmových festivalov,
d)    tvorca (režisér, producent) diela oceneného v súťaži významného medzinárodného televízneho festivalu (Monte-Carlo Television Festival, Banff World Media Festival, Rose d’Or Festival, Edinburgh International Television Festival) alebo iný tvorca ocenený v súťaži týchto medzinárodných televíznych festivalov,
e)    držiteľ národnej filmovej ceny Slnko v sieti s výnimkou diváckej ceny.
(5) Členom SFTA sa môže stať podľa čl. 9 ods. 2 aj iná významná osobnosť slovenskej audiovizuálnej kultúry.

Článok 9
Vznik členstva

(1) Prijatie za riadneho člena SFTA podľa článku 8 ods. 4 sa uskutočňuje bez hlasovania, na základe vyjadrenia súhlasu osoby, ktorá podmienky členstva spĺňa a to z vlastnej iniciatívy alebo na základe oslovenia Prezidentom. Členstvo vzniká dňom doručenia súhlasu oslovenej osoby SFTA.
(2) O prijatí za riadneho člena SFTA osoby uvedenej v čl. 8 ods. 5 rozhoduje Prezídium na návrh niektorého z riadnych členov SFTA a na základe vyjadrenia súhlasu navrhovaného člena. Rozhodnutie musí byť prijaté štvorpätinovou väčšinou všetkých členov Prezídia.
(3) O menovaní za čestného člena SFTA rozhoduje Prezídium na základe návrhu na menovanie čestného člena predloženého riadnym členom SFTA a na základe vyjadrenia súhlasu navrhovaného čestného člena. Rozhodnutie musí byť prijaté štvorpätinovou väčšinou všetkých členov Prezídia.
(4) Čestným členom sa stáva aj držiteľ ocenenia za Výnimočný prínos slovenskej kinematografii prevzatím tejto ceny.

Článok 10
Zánik členstva

(1)    Členstvo v SFTA zaniká
a)    vystúpením  člena; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vystúpení do kancelárie SFTA,
b)    úmrtím člena,
c)    rozhodnutím prezídia o ukončení členstva z dôvodu neplnenia si povinnosti člena podľa článku 11 ods. 2, ak si člen ani do dvoch rokov od uplynutia termínu na zaplatenie členského poplatku podľa článku 11 ods. 2 túto povinnosť nesplní,
d)    rozhodnutím prezídia o ukončení členstva  z dôvodu opakovaného porušovania povinností člena podľa článku 11 ods. 3, a to napriek písomnému upozorneniu o opakovanom porušovaní povinností,
e)    zánikom SFTA; členstvo zaniká ku dňu právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu o zániku SFTA alebo ku dňu určeného v rozhodnutí Valného zhromaždenia za deň zániku SFTA.
(2) O ukončení členstva podľa odseku 10 ods. 1 písm. c) a d) rozhoduje Prezídium štvorpätinovou väčšinou svojich členov. Proti rozhodnutiu Prezídia o ukončení členstva sa dotknutý člen môže odvolať na Valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je povinné prerokovať každé odvolanie v tejto veci.

Článok 11
Základné povinnosti člena

(1) Člen SFTA je povinný dodržiavať stanovy SFTA a rešpektovať rozhodnutia jednotlivých jej orgánov.
(2) Riadni členovia SFTA sú povinní platiť členské príspevky v rozsahu podľa rozhodnutia Prezídia a v termíne do 31.1. príslušného roka. Zaplatený členský príspevok sa započítava vždy za najstarší nedoplatok na členskom príspevku. Členský príspevok, ktorý má člen zaplatiť po dovŕšení veku 63 rokov má výšku 50% z výšky členského príspevku. Zaplatenie členského príspevku je podmienkou pre vykonávanie práv a povinností člena, ako aj oprávnenia zúčastňovať sa na aktivitách SFTA alebo poberať alebo získavať výhody súvisiace s členstvom v SFTA. Ak člen nezaplatí členský príspevok za obdobie dvoch rokov, je to dôvod na ukončenie členstva podľa čl. 10 ods. 1 písm. c). Ak člen nezaplatí členský príspevok, tak až do jeho zaplatenia nie je oprávnený vykonávať práva ani povinnosti člena, ani nie je oprávnený zúčastňovať sa na aktivitách SFTA alebo poberať alebo získavať výhody súvisiace s členstvom v SFTA.
(3) Členovia SFTA sú povinní podľa svojich možností poskytovať spoluprácu pre naplnenie predmetu činnosti SFTA, sú povinní chrániť oprávnené záujmy SFTA a jej majetok a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla SFTA znemožniť alebo sťažiť jej činnosť.

Článok 12
Základné práva člena

Člen SFTA má právo:
a)    voliť a byť volený do orgánov SFTA,
b)    obracať sa v súlade s týmito stanovami na orgány SFTA s námetmi, návrhmi, žiadosťami,  pripomienkami a sťažnosťami a požadovať vysvetlenie ich postupu či rozhodnutia,
c)    zúčastňovať sa rokovania Valného zhromaždenia, podávať na ňom návrhy a hlasovať,
d)    žiadať v súlade s týmito stanovami informácie o činnosti orgánov SFTA a jej hospodárení,
e)    zúčastňovať sa podujatí, ktoré SFTA organizuje.

Článok 13
Orgány SFTA

(1) Orgánmi SFTA sú
–    Valné zhromaždenie,
–    Prezídium,
–    Prezident a dvaja Viceprezidenti,
–    Výkonný sekretár,
–    Revízna komisia.
(2)    Organizačno-technické zabezpečenie činnosti SFTA vykonáva Kancelária SFTA.

Článok 14
Valné zhromaždenie

(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SFTA a tvoria ho všetci členovia SFTA.
(2) Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých záležitostiach týkajúcich sa činnosti SFTA. Do pôsobnosti Valného zhromaždenie patrí najmä:
a)    schvaľovanie stanov, ich zmien a doplnkov,
b)    schvaľovanie Štatútu národnej filmovej ceny Slnko v sieti, jeho zmien a doplnkov,
c)    schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy SFTA, navrhované Prezídiom,
d)    schvaľovanie rozpočtu a správy o hospodárení SFTA, navrhované Prezídiom,
e)    kontrola činnosti ostatných orgánov SFTA,
f)    určovanie počtu členov Prezídia, ich voľba a odvolanie,
g)    voľba a odvolanie členov Revíznej komisie,
h)    rozhodovanie o odvolaniach voči rozhodnutiam Prezídia o ukončení členstva podľa článku 10 ods. 1 písm. c) a d),
i)    rozhodovanie o zániku SFTA v súlade s právnymi predpismi,
j)    rozhodovanie o zlúčení SFTA s iným združením,
k)    rozhodovanie o ďalších otázkach, zverených Valnému zhromaždeniu stanovami alebo iným rozhodnutím Valného zhromaždenia a o všetkých veciach, ktoré nie sú stanovami zverené do pôsobnosti iného orgánu.
(3) Valné zhromaždenie zasadá najmenej raz ročne. Valné zhromaždenie zvoláva a jeho priebeh vedie Prezident, alebo ním poverený Viceprezident. Členovia SFTA musia byť informovaní o termíne Valného zhromaždenia a návrhu jeho programu najmenej dvadsať dní pred jeho konaním.
(4) Prezident je povinný zvolať Valné zhromaždenie, ak ho o to požiada jedna tretina členov SFTA, a to do 60 dní od doručenia tejto žiadosti.
(5) Valné zhromaždenie je uznášania schopné ak sa ho zúčastňuje nadpolovičná väčšina členov SFTA.
(6) V prípade, že boli splnené podmienky podľa odseku 3 a zasadnutie Valného zhromaždenia nie je uznášania schopné, môže Prezídium rozhodnúť o bezodkladnom zvolaní Náhradného Valného zhromaždenia. Náhradné Valné zhromaždenie je uznášania schopné v počte, v akom sa zišlo a môže rozhodovať o všetkých otázkach SFTA s výnimkou rozhodnutí podľa odseku 2 písm. i) a j).
(7)  Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
(8) Hlasovanie Valného zhromaždenia je verejné, pokiaľ Valné zhromaždenie nerozhodne inak.

Článok 15
Prezídium

(1) Prezídium je najvyšším orgánom SFTA medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia a za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
(2) Prezídium je oprávnené rozhodovať o otázkach, ktoré nie sú zákonom, stanovami alebo rozhodnutím Valného zhromaždenia zverené inému orgánu SFTA. Prezídium je tiež oprávnené rozhodovať o odpustení pohľadávky SFTA za členské príspevky.
(3) Počet členov Prezídia je najmenej päť (5) a určuje ho Valné zhromaždenie. Členovia Prezídia volia zo svojho stredu Prezidenta a dvoch Viceprezidentov. Prezídium zároveň určí Prezidenta alebo jedného z Viceprezidentov za Výkonného prezidenta/viceprezidenta a poverí ho riadením Kancelárie SFTA.
(4) Prezídium na návrh Výkonného prezidenta/viceprezidenta menuje výkonného sekretára, ktorý vykonáva v Kancelárii SFTA činnosti súvisiace s organizačno-technickým zabezpečením činnosti SFTA.
(5) Prezídium rozhoduje o mieste sídla SFTA a o zriadení Kancelárie SFTA v mieste sídla.
(6) Štatutárnymi zástupcami SFTA sú Prezident a Viceprezidenti. Sú oprávnení konať samostatne, v rozsahu poverenia stanoveného Prezídiom.
(7) Prezídium sa schádza minimálne raz štvrťročne a je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, s výnimkou rozhodnutí podľa článku 9 ods. 2 a 3 a článku 10 ods. 2. Zasadnutie Prezídia zvoláva Výkonný prezident/viceprezident. Prvé rokovanie Prezídia po jeho zvolení zvoláva predchádzajúci Výkonný prezident/viceprezident.
(8) Funkčné obdobie členov Prezídia je tri roky. Člen Prezídia môže byť zvolený opakovane.
(9) Prezídium predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie plán činnosti, výročnú správu SFTA, rozpočet a správu o hospodárení. V prípade, že niektorý z dokumentov nie je možné schváliť pred začiatkom jeho realizácie, pracuje Prezídium podľa jeho návrhu, ktorý predloží na rokovanie najbližšieho Valného zhromaždenia.
(10) V prípade potreby a na základe návrhu Výkonného prezidenta/viceprezidenta sa môže rozhodnutie Prezídia uskutočniť aj formou per rollam – v určenej lehote sa každý člen Prezídia vyjadrí k návrhu písomnou formou. Rozhodnutie je prijaté, ak sa k návrhu pozitívne vyjadrí najmenej dvojtretinová väčšina všetkých členov. Ak sa niektorý člen v určenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že s návrhom nesúhlasí.

Článok 16
Revízna komisia

(1)    Revízna komisia vykonáva dohľad nad majetkom a hospodárením SFTA a kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov SFTA. Revízna komisia rieši aj spory a sťažnosti súvisiace s činnosťou SFTA, jej členov alebo orgánov.
(2) Revízna komisia má troch (3) členov a volí zo svojho stredu predsedu.
(3) Revízna komisia zasadá najmenej raz za rok a je uznášania schopná ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina jej členov; zasadnutie Revíznej komisie zvoláva jej predseda.
(4) Prvé rokovanie Revíznej komisie po jej zvolení zvoláva Výkonný prezident/ viceprezident SFTA.
(5) Predseda Revíznej komisie má právo požiadať Výkonného prezidenta/viceprezidenta o predloženie všetkých dokladov, ktoré sú potrebné pre vykonávanie dohľadu podľa odseku 1.
(6) Revízna komisia predkladá Valnému zhromaždeniu stanovisko k ročnej správe o hospodárení, schválenej Prezídiom.

Článok 17
Majetok a hospodárenie SFTA

(1) SFTA je oprávnená nadobúdať majetok a hospodáriť s ním.
(2) Zdrojom majetku SFTA sú najmä členské príspevky, výnosy z činnosti a majetku, dary a príspevky tretích osôb, dotácie a granty, ako aj iné zdroje.
(3) O zásadách hospodárenia SFTA rozhoduje Prezídium formou schváleného rozpočtu. V prípade, že hospodárenie SFTA vykáže schodok, je Prezídium povinné bezodkladne zvolať Valné zhromaždenie.
(4) Výnosy z majetku a vlastnej činnosti SFTA môžu byť využité len na podporu cieľov SFTA a v rámci jej predmetu činnosti.

Článok 18
Zánik SFTA

(1) SFTA zaniká
a)    dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b)    právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o jej rozpustení.
(2) O zániku podľa odseku 1 písm. a) a o poverení Prezídia vykonať likvidáciu majetku rozhoduje Valné zhromaždenie. Likvidačný zostatok majetku SFTA bude rozdelený medzi jej členov rovnakým dielom alebo, ak by to nebolo účelné, Valné zhromaždenie rozhodne o inom použití likvidačného zostatku.

Článok 19
Prechodné ustanovenia

(1)    Členský príspevok pre členov, ktorí dovŕšili 63 rokov vo výške 50% z výšky členského príspevku sa prvýkrát uplatní na členský príspevok za rok 2018. Na nedoplatky na členskom príspevku do roku 2017, vrátane roku 2017 sa vzťahujú stanovy v znení do 20.9.2017, ak prezídium vo výnimočných prípadoch nerozhodne inak.
(2)    Rozhodnutie prezídia o ukončení členstva podľa čl. 10 ods. 1 písm. c) stanov sa uplatní po prvý krát od 1. februára 2018, ak člen nesplnil svoju povinnosť úhrady členského príspevku za rok 2016.

Článok 20
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1)    Výklad stanov SFTA uskutočňuje Prezídium.
(2)    Tieto stanovy boli schválené Valným zhromaždením SFTA dňa 20.9.2017.