O SFTA

Slovenská filmová a televízna akadémia

SFTA

Vízia a ciele

Slovenská filmová a televízna akadémia je verejnoprospešná záujmová organizácia, ktorá združuje významné osobnosti slovenskej audiovizuálnej kultúry. Jej cieľom je aktívne napomáhať rozvoju duchovných hodnôt, podieľať sa na vytváraní systémového prostredia pre stabilizáciu slovenskej audiovizuálnej scény, podporovať rôznorodé kultúrne aktivity spojené s filmom a zaštítiť prezentáciu slovenskej audiovizuálnej kultúry doma i v zahraničí. Vystupuje na ochranu slobodnej umeleckej tvorby a na ochranu záujmov jej tvorcov. 

V úzkej spolupráci so Slovenskou asociáciou producentov v audiovízii iniciatívne podporuje vytváranie legislatívneho, produkčného a organizačného systému a zázemia slovenského audiovizuálneho prostredia. Snaží sa aktívne zasahovať do verejnej diskusie a predkladať iniciatívne návrhy legislatívnych úprav a predpisov, týkajúcich sa pôvodnej audiovizuálnej tvorby na Slovensku, podmienok jej existencie a budúceho rozvoja.

Je bezprostredným partnerom obdobných organizácii a inštitúcii v zahraničí, predovšetkým Európskej filmovej akadémie, rovnako ako Americkej filmovej akadémie a mnohých ďalších. Preto sa stala iniciátorom a usporiadateľom výročných prehliadok slovenskej hranej, dokumentárnej a animovanej tvorby, ako aj zakladateľom a garantom Národnej filmovej ceny Slnko v sieti. V úzkom kontakte a spolupráci s partnerskými organizáciami v zahraničí nominuje slovenský film na Európske filmové ceny a Cenu americkej filmovej akadémie Oscar za najlepší neanglicky hovorený film.

Slovenská filmová a televízna akadémia venuje osobitnú pozornosť tvorbe mladej, nastupujúcej generácie filmových tvorcov, vytvára podmienky pre ich profesionálne uznanie a podporu a prezentáciu ich diel v zahraničí. Uvedomuje si, že film i televízia patria k médiám, ktoré majú veľký spoločenský vplyv a kultúrny dosah. V šesťdesiatych rokoch priniesla filmová tvorba nielen tak potrebnú hlbokú sebareflexiu, ale pozdvihla aj národne sebavedomie a stotožnenie sa s vlastnou kultúrou. Priťahovala diváka, ktorý vo filmoch hľadal dlho chýbajúci odraz skutočnosti a reálnych hodnôt. Slovenská filmová a televízna akadémia preto verí, že audiovizuálne umenie, filmy i pôvodná televízna tvorba môžu mať podobný potenciál aj dnes. Môžu sprostredkovať súčasníkovi obraz vlastnej, transformujúcej sa krajiny a jej problémov, ponúknuť mu cestou umenia a jeho emocionálneho dopadu novú sebareflexiu, ktorá jediná môže viesť k utváraniu novej hierarchie spoločenských hodnôt.

SFTA

Prezídium

Wanda Adamík Hrycová, prezidentka

Katarína Krnáčová, viceprezidentka

Tibor Búza, viceprezident

Členovia prezídia:
Peter Dubecký
Peter Nágel
Peter Bebjak
Vladislav Struhár
Michal Drobný
Norbert Hudec
Maroš Hečko

SFTA

Stanovy

Stanovy Slovenskej a filmovej akadémie nájdete na samostatnej stránke.

Činnosť SFTA

Aktivity

Slnko v sieti
Národná filmová cena
Kino pod hviezdami
Letný festival slovenského filmu
Zblízka
Podcast od filmárov nielen pre filmárov
Zahraničné filmové ceny
Nominácie na zahraničné ocenenia

SFTA

Kontakt

Adresa sídla:
SLOVENSKÁ FILMOVÁ A TELEVÍZNA AKADÉMIA
Grösslingová 32
811 09 Bratislava

Kancelária SFTA:
Silvia Dydňanská
výkonný sekretár SFTA
E-mail: sfta@sfta.sk
Telefón: +421 948 052 800

Agata Jeleneková, výkonná riaditeľka SFTA
E-mail: agata.jelenekova@gmail.com

Fakturačné údaje

Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09 Bratislava                         

zápis: Ministerstvo vnútra SR, VVS/1 – 900/90 -13213     
v zastúpení:  Wanda Adamík Hrycová, prezidentka

IČO: 31755607
DIČ: 2021544415
IČ DPH: Nie je platca DPH